Bölümler

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı​
Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Serap ÖZDEMİR GÜZEL 


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1986 – 1987 eğitim – öğretim yılında TUGEV (Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı), TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan bir protokol ile Üniversite – Sektör İşbirliği çerçevesinde entegre eğitim yapmak üzere kurulmuştur. 1995 yılından itibaren de THY, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği), TURSAV’ın (Türkiye Seyahat Acenteleri Vakfı) ve TUREB’in (Turist Rehberleri Birliği), OTED (Otel, Temizlik Ve Eğitimi Dekorasyonu Derneği)’in desteği alınarak öğrencilere uzmanlaşma olanağı sağlanmıştır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programını tamamlayan öğrenciler konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek – içecek işletmeleri, tur operatörlüğü işletmeleri, ulaştırma şirketleri, kongre, konferans ve turizm enformasyon merkezlerinde değişik ünvanlarla kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

VİZYON

Turizm alanında ara insan iş gücüne ve uygulamaya yönelik olarak öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, çağın gerektirdiği bilgi, ekipman ve donanım ile  yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, alanındaki sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştiren nitelikli bir program olabilmektir.

MİSYON

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme olanaklarını uluslararası düzeyde sunarak, mesleki bilgi ve becerilerini insanlığın, toplumun ve endüstrinin gereksinimleri ve ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenileyebilen, mesleğin sosyal, etik ve ekonomik boyutlarının ve sorumluluğunun bilincinde olan öğrencileri Turizm sektörüne kazandırmak.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar;

 • Programımızın temel amacı Turizm Sektörüne ve Turizm İşletmelerine alanına ilişkin her türlü bilgi ve beceriye sahip, uluslararası alanda da çalışabilecek nitelikli ara eleman ve yönetici adayları yetiştirmek,
 • Turizm sektörünün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda en yüksek standartta eğitim vererek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak,
 • Daha kaliteli eğitim verebilmek amacıyla akademik kadromuzu ve fiziki koşullarımızı geliştirmek, sektör hocalarımı bu doğrultuda belirlemek.
 • Öğrencilerimizin yaratıcı ve sosyal becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimize kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak ve staj ve iş bulmalarında rehberlik yapmak.

Hedefler;

 • Turizm sektörüne ilişkin dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri ve yeni vak'aları eğitim sürecine dahil ederek uluslararası sektörel yeterliliklerde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
 • Dünya Turizm Örgütü'nün verilerini kullanarak öğrencilerin sektörü takip edebilmelerini sağlamak.
 • Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda dersler oluşturarak öğrencilerin bu alanlarda yetiştirilmelerini sağlamak.
 • Sektörün her alanında gerek duyulan yabancı dil bilgisini edinmelerini sağlamak.
 • Turizmin bilimsel gelişimini dikkate alarak ilgili konulara hakim bir şekilde akademik kadromuzu geliştirmek.
 • Özellikle uygulamalı derslerimizde sektör hocalarının bilgi ve becelerinden en üst düzeyde faydalanmak.
 • Öğrencilerin okulumuzdan beklentilerini dikkate alarak sosyal ve eğitsel faaliyetler düzenlemelerini desteklemek.
 • Derslerin içeriklerine uygun olarak kendilerine verilen ödev ve projeler ile bilgi ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamak.
 • Yerel düzeyde bilimsel destek bekleyen sorunların (çevre ve sağlık, işsizlik, yardım ve destek bekleyen gruplar vb.) çözümü için sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde örnek ve önder faaliyetlerde bulunmak.              

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

1. Üniversite önlisans düzeyinde ön büro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri konusunda verilen dersler ile otel işletmelerinde ara eleman olarak çalışabilme bilgi ve uygulama yeteneğine sahip olmak.       

2          Seyahat Acentacılığı, Tur Opreatölüğü, Kongre ve Fuar Organizasyonları gibi sektörün farklı alanlarına yönelik temel bilgi ve uygulamalara sahip olmak.    

3          Turizm işletmelerinin işletme süreçlerini kavramak, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının turizm işletmeleri açısından uygulanması ve işletmecilik anlayışında yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.        

4          Turizm sektöründeki yürürlükteki mesleki yasa ve mevzuatlar hakkında bilgi sahip olmak.         

5          Gelecekte ortaya çıkabilecek turizm sorunlarının çözümlenebilmesi için geçmişte yaşanan sorunlarla ilgili durum tespiti yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek.         

6          Turizm ve Otel İşletmeciliği uygulamalarında kullanılan en az bir paket programı kullanabilme becerisine sahip olmak.   

7          Uluslar arası turizm endüstrisinin kalite standartlarına sahip olarak dünyanın her ülkesinde çalışabilme yeteneğine sahip olmak.        

8          Turizm sektöründeki hızla ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak mevcut yeniliklere uyum sağlama ve alanlarıyla ilgili mevzuatları kavrayabilme ve gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip olmak.

9          Sektörel alandaki gelişmelere bağlı olarak mesleki düzeydeki gereklilikleri takip edebilmek ve uygulamaları yerine getirebilmek üzere yabancı dili azami düzeyde kullanabilmek.          

10        Mesleğinde kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme ve resmi yazışmaları yapabilmek yeteneğine sahip olma   

11        Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak işletme odaklı, sosyal sorumlu ve çevreye duyarlı düşünme ve çalışma yeteneğine sahip olmak.       

12        Meslek etiğini, eşitliği, yüksek motivasyonu, karşılıklı güveni ve yüksek derecede profesyonel yeterliliği paydaş ilişkilerine yansıtmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Program Başkanı : Dr. Öğr. Ü. Mine Kırbaşlı

Bankacılık Programı İstanbul Üniversitesi ile Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Vakıflar Bankası arasında imzalanan bir protokol ile 1989 yılında eğitime başlamıştır. Bu programda örgün ve ikili eğitim verilmektedir. Staj döneminde öğrencilerin bankaların hazine, bireysel işlemler, operasyon gibi farklı bölümlerinde çalışmaları zorunlu tutulmaktadır. Mezun olan öğrenciler hem özel hem de kamu bankalarında ara eleman olarak çalışmaktadırlar.
2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, Bankacılık ve Sigortacılık Programının YÖK kararı ile birleştirilmiştir. Yüksekokulumuzun Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim programına başlanmıştır.
 

Müfredat Formu İçin (Tıklayınız)

Dış Ticaret Programı

Program Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Özge İZDEŞ TERKOĞLU 

Küreselleşme süreci dünya ülkeleri arasında karşılıklı bağımlılığı giderek artırmış, ekonomik ve ticari ilişkiler ülkelerin büyüme ve kalkınmasında en büyük etken durumuna gelmiştir. Ülkemizin dünya ticareti içindeki yerinin ve rekabet gücünün belirlenmesinde Avrupa Birliği ile olan ilişkileri önemli bir rol oynamaktadır.

Dış Ticaret Programı dış ekonomik ilişkilerin önemi doğrultusunda 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılı başında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol ile üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde dış ticaret sektörüne ara insan gücü yetiştirmek üzere kurulmuştur.

AB ile ilişkilerdeki gelişmeler sürecinde 2001-2002 akademik yılından itibaren program “Dış Ticaret ve Avrupa Birliği” adını almıştır. Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Dış Ticaret Programı olarak değiştirilmiştir.
1996-1999 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği ile “Müşteri Temsilciliği“ sertifika programı ve 1999 yılında “İhracatta Fason Yönetimi” sertifika programı gerçekleştirilmiştir.
Dış Ticaret Programı, mesleki eğitim ve akademik bilgi donanımını bir arada sunmakta; dış ticaretimizin yapısı, ithalat- ihracat mevzuatları ve uygulamaları, gümrük rejimleri, AB-Türkiye ilişkileri, Uluslararası İktisat, Dünya ve Türkiye Ekonomisi gibi temel konularda eğitim vermekte, çağdaş ve bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlamaktadır.

Dış Ticaret Programı’ndan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak, eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini hemen kullanmaları amaçlanmaktadır.

2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren istedikleri takdirde, dikey geçiş sınavlarına başvurabilmektedir. Sınavda kazanılan puana göre Bankacılık,Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman bölümlerini tercih edebilmektedirler.
Dış Ticaret programından mezun olan öğrenciler dış ticaretle ilgili işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve nakliye firmalarında çalışabilmektedir. Ayrıca gerekli şartları yerine getirerek katılabilecekleri gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde “B” karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanını alabilmektedirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Serdar KUZU 
 

Misyonumuz

Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, davranışsal normların ve kişisel becerilerin geliştirilmesini, meslek geleneklerinin ve etik kuralların işlerlik kazanmasını ilke edinen, özgüveni olan, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilen, toplumun ihtiyacı olan nitelikli, muhasebe meslek elemanı yetiştirmek.


Vizyonumuz

Muhasebe meslek elemanı düzeyine ulaşabilmesi için alacağı mesleki ve genel bilgiler ile edineceği mesleki değerler, etik ve tutumu özümseyebilen, yenilikçi, paylaşımcı, bilgiyi, seçeneklerin belirlenmesi ve önceliklerin sıralanmasında kullanabilme, farklı alanlardaki bilgi ve becerileri bütünleştirebilme, açık, mantıklı özgürce karar veren ve gerçekçi öneriler geliştirerek çevresiyle olumlu ve gelişen yönde iletişim kurarak çalışabilme yetisini gösterebilen, iş dünyasının ve toplumun tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren, üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncü, kaliteyi sürekli ön planda tutan, ulusal ve uluslar arası boyutlarda örnek mesleki eğitim veren ve mesleki yetkinliklere kazandıran, sürekli gelişen muhasebe ve vergi uygulamaları alanında bir program olmaktır.
 
Muhasebecilik mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, meslek mensubu düzeyine ulaşabilmesi için mesleki değerlere sahip olabilecek, mesleğinin sorumluluğunu üstlenebilecek, iş ahlakının bilincinde olacak, etik tutumları özümseyecek temel kapasiteye sahip olacak, gerek Özel sektörde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, yürürlükteki mesleki yasa ve mevzuatlara uygun meslek adayları yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (dört yarıyıllık) bir yükseköğretim programıdır. Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri inceler ve büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebe programlarına (ETA – LOGO) hakimiyet kazanırlar. Ayrıca işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler. Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, “Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişi olarak “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfa geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama ve iki diploma elde etme şansına sahiptirler.
ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrencilerimiz, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler:
* Muhasebe, * Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, * İşletme, * İktisat, * Ekonometri * Maliye
Mezun olan öğrencilerimizin çalışma alanları; Özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında (Bankalar, Sigorta şirketleri, Finans şirketleri vb), devlet memurluğunda, özel sektörlerin idari mekanizmasında görev almaları mümkün olabileceği gibi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliklerin ve Yeminli Mali Müşavirliklerin yanında veya kurdukları şirketlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca Serbest Muhasebecilik yapma imkanı bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve başarılı olanlar “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” olabilmektedir.
Bölüm Hakkında Genel Bilgi İş hayatı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen ve konuyla ilgili bilgisayar programlarını en iyi şekilde kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların piyasada yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımız; yüksek öğrenim düzeyinde muhasebe bilimine yönelik teorik ve uygulamalı literatürü öğrencilere yüklemeye gayret ederek, piyasanın ihtiyaç duyduğu bu gereksinimi iyi değerlendiren, piyasanın talep ettiği nitelikteki muhasebe elemanlarını istenilen özellikte yetiştirilmesine katkıda bulunan, bunu da ders içeriklerinin zenginliği ve özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman öğretim görevlilerimizin desteğinde yapan bir programdır. Kurumsal yapımıza uygun olarak bir standardı yakalama amacıyla düzenlenen ders programlarımız piyasanın ihtiyacından hareketle teorik ve uygulamalı olarak zamanın gerektirdiği güncel muhasebe ve vergi uygulamaları şeklinde aktarılmaya çalışılmakta, öğrencilerin güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Buna paralel olarak ders programlarımız öğrencilerimizin de eğitim öğretimlerinde verimli olabilecekleri saatler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.
1989 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Koç Holding Sistem Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş., LOGO Bilgisayar Sistem Mühendisliği ve Müş. Ltd. Şirketi ile İstanbul üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle ilk olarak Muhasebe Programı adıyla kurulmuştur.
2002 – 2003 eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında yapılan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) protokolü çerçevesinde ticaret meslek liselerinde Muhasebe İkili Öğretim Programları faaliyete geçmiştir.. Bu amaçla ilgili dönemde Çatalca İTO Çok programlı Lisesi, Bağcılar Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi ve Küçükçekmece Ticaret meslek Lisesi’nde ikili öğretim programı eğitime başlamıştır.
2003 – 2004 eğitim öğretim yılında Küçükçekmece Ticaret Meslek Lisesindeki öğrenciler Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrenim görmeye başlamışlardır. Yüksekokulumuzun Beyazıt merkez kampüsündeki Muhasebe programı ile METEB kapsamındaki ders programları paralel hale getirilmiştir.
2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren METEB kapsamında sadece Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesi birinci sınıfına öğrenci alınmıştır.


Programın Öğrenim Çıktıları

1. Muhasebe Meslek elemanı çalışacağı, yakın ve uzak çevre (organizasyon ve işletme ) hakkında özellikle işletmelerin nasıl örgütlendiği, finanse edildiği ve yönetildiğinin yanı sıra işletmenin global çevresi ile ilgili bilgileri öğrenme,
2. Muhasebecilik mesleğinde bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğine sahip olma ve piyasada yoğunlukla kullanılan en az iki muhasebe paket programının çalıştırma,
3. Meslek bilgisi ile mesleki beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olma,
4. Muhasebe meslek elemanı “ kamu çıkarlarına ve sosyal sorumluluğa duyarlı”, “sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme”, “güvenilirlik”, “sorumluluk”, “zamanlı planlama” ve “yasalar ve düzenlenmeler” konularına uyum sağlama ve farkındalığa sahip olma,
5. Uygulama deneyimi edindirme çalışması (staj) ile muhasebe meslek elemanının öğrendiği bilgileri uygulama yetkinliğine ulaşma,
6. İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olma,
7. Muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde planlı-sistemli araştırma yapma, sunma, çalışma alışkanlığı kazanabilme, güvenilir, yönetim kademelerinde görev alabilme bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi sunar
8. Muhasebecilik mesleğinde kalite konularında bilgi sahibi olabilme becerisi sunar .
9. Muhasebecilik mesleğini yerine getirirken konusu ile ilgili, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri kavramak, yorumlamak sözlü ve yazılı iletişim kurma, becerileri sunar.
10. Bireysel ve grup olarak sorumluluk alabilir, ilgili kişilere etkin iletişim kurabilir, nitel ve nicel verileri kullanarak çıkan sorunları çözme,
11. Muhasebe sürecinde ihtiyaç duyacağı hukuki altyapıya sahip olma,
12. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutma,
13. Mali raporları hazırlar, analiz eder ve yorumlama,
14. Kamu finansman araçları (vergi) , kamu mali yönetimi, bütçe uygulamaları hakkında analiz ve yorum yapabilme yetinine sahip olma,
15. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), TMS Yorumları ve TFRS Yorumları’nı bilir ve ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında beceriler sunar.

Pazarlama Programı

Program Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Nuran ÇAKIR YILDIZ 


Pazarlama Programı, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık Programı adıyla kurulmuş ve 2002-2003 dönemine kadar eğitim ve öğretime devam etmiştir.

2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları program geliştirme projesi kapsamında Pazarlama Programı – Reklamcılık Dalı olarak isim değiştirmiştir. Reklamcılık Vakfı, Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği ile Pazar ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği temsilcileri Danışma Kurulu üyeleri olarak Pazarlama Programına katkı ve desteğini sürdürmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, özel ve kamu kuruluşlarının pazarlama, satış, halkla ilişkiler bölümlerinde ve reklam ile medya kuruluşlarında istihdam edilmektedir.

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI

Bölüm Başkanı: Dr.Öğr.Ü.Cansu Şarkaya İçellioğlu

   Öğr.Gör.Mustafa Gürkan Güler

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı 2000-2001 Akademik yılında eğitime başlamış olup, alanında Türkiye’deki ilk program olma özelliğine sahiptir. İki yıllık bir önlisans programı olan bu program, 2014 tarihinden itibaren Toptan ve Perakende Satış Bölümü altında faaliyetlerine devam etmektedir. Vizyonumuz, bilimsel ilkeler ve etik değerler çerçevesinde eğitim vererek, emlak sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Mesleki anlamda yeterli bilgi ve donanıma sahip, çağdaş, analitik düşünebilen ve yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bölümüzde akademisyen hocaların yanı sıra sektörel deneyime sahip uzmanlar da ders vermektedir. 2018-2019 Akademik yılı itibariyle programımızda toplam 207 öğrenci bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olabilmek için ders planında yer alan toplam 120 AKTS ve 90 kredi dersi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Birinci sınıfın sonunda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde, ikinci sınıfın sonunda ilgili özel sektörde olmak üzere toplam 60 işgünü işyeri uygulamaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz üniversite genelinde okutulan ortak derslerin yanı sıra gayrimenkul ekonomisi, gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul değerlemesi, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul yönetimi ve işletmeciliği, inşaat sektöründe yapı analizi, emlak geliştirme, kooperatifçilik, kentleşme ve konut politikaları gibi çok sayıda sektörel dersten aldıkları bilgilerle profesyonel iş hayatına atılmaktadırlar. Emlak ve Emlak yönetimi programından mezun olan öğrencilerimiz gayrimenkul danışmanı olarak çalışabildikleri gibi, inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin satış, pazarlama, finans, değerleme ve geliştirme departmanlarında istihdam edilebilmektedirler. Dikey Geçiş Sınavına girip başarılı olan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıla tamamlama hakkı da mevcuttur.

İşletme Yönetimi Programı

Program Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Güner ÇÖL

İşletme Yönetimi programı “marka yönetimi ve perakende mağazacılık” konuları odaklı bir ön lisans programı olarak 2006- 2007 akademik yılında eğitime başlayan “İşletme Programı”nın devamı niteliğini taşımaktadır. 2009- 2010 yılından itibaren YÖK Başkanlığı’nın aldığı karar ile programın adı “İşletme Yönetimi” şeklinde değiştirilmiştir.Tescilli Markalar Derneği Desteği ile kurulmuş olan program, söz konusu dernek temsilcilerinin danışma kurulu üyeliği ile eğitimine devam etmektedir.

 Program, özellikle her yıl önemli bir oranda büyüyen perakende sektörünün tekstil, bilişim ve gıda başta olmak üzere çeşitli alanlarına nitelikli ara eleman yetiştirme arzusundadır.Meslek yüksekokulu bünyesinde olmanın ve sektörün gerekleri çerçevesinde, programda yer alan dersler akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilmektedir. Her dersin uygulaması yapılmakta, öğrencilerimiz staj eğitimleri ile iş hayatına hazırlanmaya çalışılmaktadır. Marketingist Fuarı, Perakende Günleri ve Açıkhava ve İç Mekan Reklam Çözümleri Fuarı gibi sektörün önde gelen fuarlarına ve bu fuarlar kapsamında gerçekleştirilen konferanslara katılan Program öğrencilerimiz işletme yönetimi ve perakende mağazacılık alanındaki son gelişmeleri yakından takip etme olanağı elde etmektedir.