Yüksekokulumuz

İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1986 yılında kurulan ve 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde eğitime devam eden ve 2 yıllık eğitim sonrasında ön lisans diploması veren bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversite-Sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri konumunda olan Yüksek Okulumuz, verilen eğitim programlarının sektörel taleplerin gerisinde kalmaması açısından sürekli olarak yenilenmektedir. İlgili programların ders programları ve ders içerikleri, sektör kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurullarında sürekli olarak tartışılmakta, sektör duayenlerinin önerileri doğrultusunda teknolojik yenilikler ve yeni uygulamalar derslere eş anlı olarak uyarlanmaktadır. Bu esnek yapı Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin kendi sektörlerinde rahatlıkla iş bulabilmelerini sağlamaktadır. Bu anlamda insana göre iş değil, işe göre insan yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam dört yarıyıllık eğitim hem teorik hem de uygulamalı olarak Yüksekokul binasında yapılırken, öğrenciler her eğitim yılı sonunda bölüm başkanlıklarının belirlediği sürelerde staj eğitimine tabi tutulmaktadır. Öğrencilerimiz yaz dönemi zorunlu stajlarını ilgili veya anlaşmalı kamu-özel sektör kuruluşlarında yapabildikleri gibi başarılı olan öğrencilere bu kurumlar tarafından iş olanakları da sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz örgün eğitim, ikinci eğitim (2014-2015 eğitim öğretim yılında ikinci eğitim programları kapanmıştır) ve uzaktan eğitim programlarına sahiptir. Yüksekokulumuzda teorik dersler öğretim üyelerimizce, mesleki dersler ise ilgili sektörlerin uzmanlarınca verilmektedir.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki eğitim programları:

  • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
  • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı*
  • Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı*
  • Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Pazarlama Programı
  • Toptan ve Perakende Satış Bölümü, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı
  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı
*Bu bölümler, uzaktan eğitim programına da sahiptir.

Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini direkt olarak kullanmaları amaçlanmaktadır. Mezunlarımız 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren istedikleri takdirde, dikey geçiş sınavlarına (DGS) başvurarak ilgili fakülte bölümlerinin açmış oldukları kontenjanlara başvurabilmekte, başarılı olan öğrencilerimiz 3. sınıftan başlayarak 4 yıllık üniversite lisans diploması alabilmektedirler.

Üniversitemizin Beyazıt yerleşkesinde eğitim veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2700 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi’nin en kalabalık birimlerinden biri durumunda olup, 2 yıllık ön lisans eğitim programlarına ilave olarak çeşitli sektör kuruluşları ile kısa dönemli özel sertifika programları da düzenlemiştir. Tescilli Markalar Derneği ile yürütülmüş olan Marka Yönetimi ve Perakende Mağazacılık Okulu sertifika programı, Şeker Sigorta ve Sigorta Acenteleri Birliği (SAB) ile yürütülmüş olan Acente Okulu sertifika programı, Hür Sigorta ile yürütülmüş olan Uygulamalı Sigortacılık Eğitimi sertifika programı, ETA Bilgisayar yürütülmüş olan ETA:SQL Ticari Paket Programı Eğitimi sertifika programı, Appraisal Institute (USA) ile yürütülmüş olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sertifika programı bunlardan bazılarıdır.

İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan bütün mezunlar istedikleri takdirde sınavsız olarak Açıköğretim veya Uzaktan Eğitim Fakültesinin ilgili bölümlerinde-branşlarında lisans tamamlama hakkına sahiptirler.

Değerli öğrencilerimiz, sizlere küresel ekonominin istihdam koşullarında rekabet avantajı sağlayacak mesleki donanımı kazanacağınız eğitim sürecinizde başarılar diliyoruz…


Yüksekokulumuzda;

Bankacılık ve sigortacılık ,Dış Ticaret,Emlak ve Emlak Yönetimi ,İşletme Yönetimi,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Pazarlama ,Sigortacılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği,Ahi Evren Meteb

programlarında eğitim verilmektedir. Toplam 4 yarıyıllık eğitim teorik ve uygulamalı olarak Yüksekokul binasında yapılırken, öğrenciler her eğitim yılı sonunda 8 haftalık staj eğitimine tabi tutulmaktadır. Örgün eğitim programları hafta içi her gün; ikinci eğitim programları ise hafta içi saat 17:00’den sonra yapılmaktadır.

Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini direkt olarak kullanmaları amaçlanmaktadır. Mezunlarımız 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren istedikleri takdirde, dikey geçiş sınavlarına (DGS) başvurarak ilgili fakülte bölümlerinin açmış oldukları kontenjanlara başvurabilmekte, başarılı olan öğrencilerimiz 3. sınıftan başlayarak 4 yıllık üniversite lisans diploması alabilmektedirler.

Üniversitemizin Beyazıt yerleşkesinde eğitim veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2700 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi’nin en kalabalık bölümlerinden biri durumunda olup, 2 yıllık önlisans eğitim programlarına ilave olarak çeşitli sektör kuruluşları ile kısa dönemli özel sertifika programları da düzenlemektedir. TESCİLLİ MARKALAR DERNEĞİ ile yürütülen MARKA YÖNETİMİ VE PERAKENDE MAĞAZACILIK OKULU sertifika programı, ŞEKER SİGORTA ve SİGORTA ACENTALARI BİRLİĞİ (SAB) ile yürütülen ACENTE OKULU sertifika programı, HÜR SİGORTA ile yürütülen UYGULAMALI SİGORTACILIK EĞİTİMİ sertifika programı, ETA BİLGİSAYAR ile yürütülen ETA:SQL TİCARİ PAKET PROGRAMI EĞİTİMİ sertifika programı, APPRAISAL INSTITUTE (USA) ile yürütülen GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI sertifika programı bunlardan bazılarıdır.

İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1986 yılında kurulan ve 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde eğitime devam eden ve 2 yıllık eğitim sonrasında ön lisans diploması veren bir yüksek öğretim kurumudur. Okulda eğitimin düzen ve uygulanması ilgili sektör kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurullarının önerileri dikkate alınarak yapılmakta ve ilgili sektörlerdeki yeni teknoloji uygulama ve yöntemlerinin derslere eşanlı olarak uyarlanması sağlanmaktadır. Bu esnek yapı Yüksek Okuldan mezun olan öğrencilerin kendi sektörlerinde iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır.

Yüksek Okulda Bankacılık, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Muhasebe, Reklamcılık ve Piyasa Araştırmaları, Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği, Emlak ve Emlak Yönetimi ve Muhasebe (Sınavsız Geçiş) programlarında eğitim verilmektedir. Toplam 6 yarıyıllık eğitimin 4 yarıyılı teorik ve uygulamalı olarak Yüksek Okul binasında, 2 yarıyılı ise, ilişkili sektörlerde staj şeklindedir.
Örgün eğitim hafta içi her gün; ikili eğitim ise her gün 17:00’den sonra ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.
Yaz döneminde iki hafta süreyle yoğun eğitim yapılan bir yaz okulu açılmaktadır. Böylece öğrencilere başarısız oldukları derslerini tamamlama olanağı verilmekte ve staj yapmaları sağlanmaktadır.
Yüksek Okuldan mezun olan öğrencilerin ilgili sektörlerde çalışma yaşamına atılarak eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilerini hemen kullanmaları amaçlanmaktadır. Yüksek Okuldan mezun olan öğrenciler 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren istedikleri takdirde, dikey geçiş sınavlarına başvurarak ilgili fakülte bölümlerinin açmış oldukları kontenjanlara başvurabilmektedirler. Bu sınava başvuru bilgileri bahar aylarında ilan edilmekte, sınavlar ise Eylül ayında yapılmaktadır.Sınav sonuç puanına mezuniyet dereceleri de eklenmektedir.

Misyon

Öğrencilerin kendi alanlarında bilimsel bilgi ile donanmış, teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş ve Atatürkçü, araştırmacı, düşünen özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına kazandırmayı amaçlayan öncü bir yüksekokul olmak. Ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası katılımlı ve disiplinler arası etkileşim ve işbirliği ağırlıklı akademik ortamlarda tanınan ve mensubu olmaktan onur duyulan yüksekokul olmak

Vizyon

Sektörle üniversiteyi buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir ön lisans kurumu olmaktır.
Eğitim Amaç ve Hedefleri
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisinin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Üniversite sektör işbirliğini geliştirerek, mezunlarımızın sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikle ara eleman vasıflarını kazandırmak
Yüksekokulumuzun eğitim ve istihdam açısından çevre ve kurumlarla (ticaret odaları, esnaf odaları, sanayici ve iş adamları dernekleri) ilişkilerini artırmak
Mezunlarla ilişkilerin geliştirilerek, üniversitemize sağlayabilecekleri katkıların araştırılarak (staj ve istihdam) ve bunu sürekli bir sistem içine oturtabilmek
Derslerde kullanılan paket programların güncellenerek öğrencilerin verimli bir şekilde öğrenmeleri için gerekli ortamın sağlanması (LOGO, ETA, vs.)


Logomuzu  görüntülemek için TIKLAYINIZ

erolucdal

Prof. Dr. Erol ÜÇDAL

(1986-1994)

esinergin

Prof. Dr. Esin ERGİN

(1994-2005)

targan.unal_

Prof.Dr.Targan ÜNAL

(2005-2009)

mithat-zeki-dincer

Prof.Dr.Mithat Zeki DİNÇER

(2009-2018)